יום שבת, 4 ביולי 2015

פנחס, עליה ב, גבורה בשבוע

פינחס עליה ב, גבורה בשבוע. במ' כו,יא: "ובני קרח לא מתו".
שלושה מבני קורח, שפרשו מן המחלוקת, חזרו בתשובה ושרתה עליהם רוח הקודש עד כדי שנתנבאו, ושמותיהם רומזים לאחיזתם באמת גם יחד, הם (לפי מוסף רש"י בציטוט שמ' ו,כד) "אסיר אלקנה אביאסף" = 611 באגודה אחת להתהוות (שמ' יב,מט) "תורה" הניזונה על פני הארץ ממעשי "גמילות חסדים"; וכדברי שמעון הצדיק (מובא בגמרא יר' תענית כא,א פ"ד ה"ב) על אימרת הקב"ה (יש' נא,טז) ואשם (ואשים) דברי בפיך, ובצל ידי כסיתיך: ואשים דברי בפיך זו תורה, ובצל ידי כסיתיך זו גמילות חסדים; ללמדך שכל מי שהוא עוסק בתורה ובגמילות חסדים זכה לישב בצלו של הקב"ה -עכל"ק. וסוד הדבר בכתוב "ובני קרח" = 376, הרי שורה ביניהם ומשרים מתוכם (ברא' מג,כג) "שלום", והם צועקים ומצהירים [שמ' טו,יח] "י-הוה ימלך לעולם ועד", ועדותם זו באשר החוק האלוהי ומלכותו אינם תלוים בבחירות ומעשי האדם לנצח, מקיימת את השלום בעולם. לכן הם "לא מתו" = 477, כי בכח התשובה ה' (במ' יד,יח) "נשא (נושא) עון", ועל אף שעשה האדם בימיו (יש' נט,ו) "מעשי און", התשובה יביאם לדרגת (יש' לג,ז) "מלאכי שלום", ויקומו (ירמ' לו,ה) "לבוא בית י-הוה", (תהי' לג,ד) "וכל מעשהו" יומתק עד היות תולדותיו כתולדות של מצוה. והם יחיו לשיר שירה ויתקנו שבעה מזמורי תהילים בלשון (תהי' מז-מח-מט-פד-פה-פז-פח,א) "לבני קרח מזמור" = 693, לפרסם בקריאת שיר נלהבת (שמ' ד,כח) "את כל דברי י-הוה". וענין ז' פעמים 693 בסך 4851 יגלה לעינינו סודם בבהירות מפליאת עיניים, הרי: [יח' יח,יט] "ואמרתם: מדע (מדוע) לא נשא הבן בעון האב? והבן, משפט וצדקה עשה, את כל חקותי שמר, ויעשה אתם (אותם): חיה יחיה". הבן יסחוב על גבו את טעויות אביו רק אם לא יתקנם בעצמו. האדם יסחוב את טעויות העבר של עצמו, רק אם לא יתקנם בנוכח. והשלום מוזמן לכולם תמיד.
כי אויבי הטוב ירדו לטמיון, "ובני קרח לא מתו" = 853, (ויק' ד,טו) "וסמכו זקני העדה את ידיהם" (ויק' ז,לו) "ביום משחו אותם", לשרת ולהיות משל חי (יהו' ד,ז) "לבני ישראל עד עולם", (תהי' קמט,ט) "לעשות בהם" שלוחים כאלו אשר יבחר (ברא' לב,ד) "וישלח יעקב מלאכים לפניו", לעשות שלום על פני הארץ. כי דוקא מהנפילה והכישלון הכי קשים אף רועשים, תיולד הקימה לתחיה; והישועה קרובה לבוא.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה