יום שישי, 27 בפברואר 2015

תצוה, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

תצוה, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. שמ' ל,ז: "והקטיר עליו אהרן קטרת סמים, בבקר בבקר, בהיטיבו את הנרת יקטירנה".
מזבח הזהב המפואר מיועד להקטרת קטורת הסמים, העושה נחת רוח במרומים ומרפאה בנסים בעולמות התחתונים. "והקטיר עליו אהרן קטרת סמים" = 1561, ונעשה בירור ממשי על פני המצוי: [ברא' יט,כג] "השמש יצא על הארץ, ולוט בא צערה"; אור השמש בא לברך את העולם, ולוט, שממנו הרבה רע יבוא לעולם, בא צערה, אל הצער הבא להחליש את מפעלו. כי יציבות קשורה למידת האמת, באשר [מש' כד,ג] "בחכמה יבנה (ייבנה) בית, ובתבונה יתכונן", על האדמה שהבטיח לה ה' (יח' ל,יג) "והאבדתי גלולים, והשבתי אלילים מנף", שלא תישאר שום עבודה זרה בנוף ישראל.
עתוי העלאת הקטורת הוא בהתחלת היום, "בבקר בבקר" = 608, כפי (שמ' ד,כח) "אשר צוהו" ה' (ויק' כה,א) "בהר סיני לאמר", כלים לגלות את (תהי' קכ,א) "המעלות אל י-הוה" מתוך לב ומעשה האדם, אשר מתקן את עצמו (שופ' כ,יג) "ונבערה רעה" ממנו (ש"ב ח,ו) "בכל אשר הלך". ואנכי (תהי' יא,ז) "צדקות אהב", ונתיראתי (תהי' לח,ד) "מפני חטאתי", (תהי' יח,כה) "והשיב י-הוה לי כצדקי", (תהי' סא,ד) "כי היית מחסה לי" להרימי מעבר לכל (מש' ג,טז) "עשר וכבוד" אל תוך שמחה גדולה, כפי שצוית (תהי' צז,יב) "שמחו צדיקים", אשר (דניאל ג,כד) "ענין ואמרין למלכא" בנאמנות ואהבה.
קטורת הסמים, "בהיטיבו את הנרת יקטירנה" = 1484, כשהוא בא לנקות את קני המנורה מדשן הנרות של אתמול, ומרים את עיניו לשמים להודות על כי [תהי' קג,י] "לא כחטאינו עשה לנו, ולא כעונתינו גמל עלינו", והנה לאחר כל אשר טעינו התשובה ועבודת המזבח מכפרים וההזדמנות מתחדשת, (ברא' מג,כא) "והנה כסף איש בפי אמתחתו". ומכאן רק בדרך ישועות, (תהי' פח,יד) "תפלתי תקדמך".


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה